Neljännesvuosikatsaus 1/2023

Yhteenveto: 

– Valtio suunnittelee uuden euromääräisen viitelainan liikkeeseenlaskua vuoden toisella neljänneksellä, todennäköisesti 10 vuoden maturiteetissa.
– Valtiokonttorin arvion mukaan 60 % vuoden pitkäaikaisesta varainhankinnasta on tehty kesäkuun loppuun mennessä.
– Huhti-kesäkuun huutokauppakalenteri on julkaistu
– Valtiokonttori on aloittanut sarjaobligaatioiden valinnaiset huutokaupat (ns. ORI-huutokaupat, Optional Reverse Inquiry) tukeakseen etenkin pidempään markkinoilla olleiden sarjaobligaatioiden markkinavaihdantaa
– Viimeisimmän ennusteen mukaan Suomen talous palaa vuoden lopussa kasvuun lievän ja lyhyen taantuman jälkeen, jos uusilta yllätyksiltä vältytään.

Suomen talouden ja julkistalouden näkymät

Valtiovarainministeriön uuden talousennusteen mukaan Suomen talous palaa jälleen kasvuun vuoden 2023 lopussa lievän taantuman jälkeen. Kotitaloudet ovat vähentäneet kulutustaan nopean inflaation ja korkojen nousun seurauksena. Viimevuotisen 2,1 prosentin talouskasvun jälkeen BKT:n odotetaan supistuvan 0,2 prosenttia tänä vuonna, mutta ostovoima kasvaa vuoden 2023 aikana inflaation hidastumisen ja palkkojen nousun seurauksena. Suomen talouden arvioidaan kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2024.

Työllisyyden kasvu on pysynyt vahvana ja työllisyys on ennätyksellisen korkealla tasolla. Talouden heikkeneminen näkyy kuitenkin myös työmarkkinoilla. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan 7 prosenttiin vuonna 2023. Inflaation arvioidaan hidastuvan tänä vuonna keskimäärin 5,5 prosenttiin. Parantuneet globaalit näkymät kääntävät Suomen viennin kasvuun tänä vuonna, ja kasvu nopeutuu vuonna 2024. Vaihtotaseen ennustetaan kuitenkin olevan alijäämäinen vuonna 2023.

Julkisen talouden rahoitusasema on parantunut huomattavasti talouden nopean nimelliskasvun ja työllisyyden kasvun myötä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun tänä vuonna, ja alijäämän ennustetaan olevan 2,6 prosenttia BKT:stä vuonna 2023. Julkinen velkasuhde on 74,4 prosenttia tämän vuoden lopussa. Valtionvelan arvioidaan olevan 54,5 prosenttia BKT:stä vuonna 2023.*

Kuvio esittää Suomen bruttokansantuotteen kasvuennusteen jaoteltuna kasvuun vaikuttaviin tekijöihin.

Lähde: Taloudellinen katsaus, kevät 2023. Valtiovarainministeriö.

Suomi maailman onnellisin maa kuudetta vuonna peräkkäin

YK:n vuosittaisen World Happiness Report 2023 -vertailun mukaan Suomi on edelleen maailman onnellisin maa, ja ero muihin maihin on kasvanut. Tutkimuksessa hyödynnetään kuutta keskeistä tekijää, joiden avulla pyritään selittämään, miksi koetun onnellisuuden määrä vaihtelee eri puolilla maailmaa. Nämä tekijät ovat yhteiskunnan tuki, tulot, terveys, vapaus, avokätisyys ja korruption puute.

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit 2.4.2023. Kun uusi hallitus on muodostettu ja hallitusohjelma julkaistu, Valtiokonttori päivittää ESG-tietosivunsa vastaamaan ilmasto-, sosiaali-, työllisyys- ja kasvupolitiikaan mahdollisia uusia painopisteitä. Tällä hetkellä eduskuntapuolueet ovat varsin laajalti yksimielisiä kestävään kehitykseen liittyvistä tavoitteista.

Katsaus lainanotto-operaatioihin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Vuoden ensimmäinen syndikoitu emissio 26. tammikuuta oli uusi kolmen miljardin euron viitelaina, joka erääntyy 15.4.2038. 15-vuotisen lainan tarjouskirja kasvoi yli 11 miljardiin euroon, ja sijoittajia oli yli 90. Viitelaina hinnoiteltiin 10 korkopistettä euromääräisen swap-käyrän yläpuolelle 2,875 prosentin tuotolla.

Suomen valtio järjesti sarjaobligaatioiden ja euromääräisten velkasitoumusten huutokauppoja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Näiden huutokauppojen tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon. Ensimmäinen sarjaobligaatioiden valinnainen huutokauppa järjestettiin 9.3. Näissä ns. ORI-huutokaupoissa (Optional Reverse Inquiry) myydään pieniä eriä pidempään markkinoilla olleita sarjaobligaatioita.

Huutokauppojen lisäksi Valtiokonttori laski liikkeeseen euromääräisiä ja dollarimääräisiä velkasitoumuksia tammikuussa. Niiden liikkeeseenlaskumäärät olivat 2,1 miljardia euroa ja 850 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Keskimääräinen maturiteetti oli 3,9 kuukautta euromääräisille velkasitoumuksille ja 3,5 kuukautta dollarimääräisille velkasitoumuksille.

Taulukko listaa kaikki Suomen valtionlainojen ja velkasitoumusten huutokaupat tuloksineen vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Seuraavan vuosineljänneksen näkymät (huhti-kesäkuu 2023)

Vuoden 2022 viimeisimmän, 2. helmikuuta päivätyn lisätalousarvion mukaan valtion nettolainanoton tarve on 10,419 miljoonaa euroa ja bruttolainanotto 38,456 miljardia euroa. Noin 19,5 miljardia euroa tästä summasta on tarkoitus kattaa pitkäaikaisella lainanotolla ja loput (19,0 miljardia) lyhytaikaisella lainanotolla.

Valtiokonttori suunnittelee uuden euromääräisen viitelainan liikkeeseenlaskua vuoden toisella neljänneksellä, todennäköisesti 10 vuoden maturiteetissa. Muu tämän vuosineljänneksen pitkäaikainen varainhankinta toteutetaan järjestämällä kahdesta kolmeen euromääräisten viitelainojen huutokauppaa huhti-kesäkuun aikana. Valtiokonttorin arvion mukaan noin 60 prosenttia vuoden pitkäaikaisesta varainhankinnasta on tehty kesäkuun loppuun mennessä.

Seuraava viitelainahuutokauppa pidetään 18.4.2023. Lisätietoja huutokaupasta ja päivitetty huutokauppakalenteri on julkaistu verkkosivuillamme kohdassa: Sarjalainojen huutokaupat. Toisen neljänneksen huutokauppakalenteri sisältää kaksi mahdollista päivämäärää ORI-huutokaupoille.

Kuten aiempina vuosina, valuuttamääräisiä lainoja voidaan varainhankinnan täydentämiseksi laskea liikkeeseen EMTN-ohjelman puitteissa, markkinaolosuhteiden niin salliessa.

Seuraava euromääräisten velkasitoumusten huutokauppa pidetään 11.4.2023. Huutokauppa järjestetään Bloomberg Auction System -huutokauppajärjestelmällä ja se on avoinna Suomen valtion päämarkkinatakaajapankeille. Lisätietoja valtion velkasitoumusten huutokaupoista ja päivitetty huutokauppakalenteri löytyy valtionvelka.fi -sivustolta, kohdasta: Velkasitoumusten huutokaupat.

Huutokauppojen lisäksi velkasitoumuksia voidaan laskea liikkeeseen vuoden toisen neljänneksen aikana myynnein, joiden ajoitus riippuu valtion maksuvalmiusasemasta ja jälleenrahoitustarpeesta. Valtion velkasitoumukset ovat euro- ja dollarimääräisiä, ja niillä on kuukausittaiset erääntymispäivät.

Seuraava neljännesvuosikatsaus julkaistaan 30.6.2023.

Lisätietoja: apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

, Päivitetty 23.10.2023 klo 10:47