Oikeudellinen riski

Oikeudellinen riski on sopimusten toteutumatta jäämisestä, pätemättömyydestä, mitättömyydestä, moitteenvaraisuudesta tai dokumentoinnin puutteesta aiheutuva riski. Valtiokonttori on laatinut oikeudellisen riskin hallintaa koskevan ohjeistuksen, jonka noudattamista se seuraa säännöllisesti. Oikeudellisen riskin hallinnan kulmakivet ovat sekä koti- että ulkomaisen lainsäädännön tuntemuksessa, ISDAn kaltaisten yleisten kehys- ja standardisopimusten käytössä sekä mahdollisuuksien mukaan valtion omien mallisopimusten ja standardien käytössä. Lisäksi varmistetaan, että henkilöstö on tietoinen omaa toimintaansa koskevasta lainsäädännöstä, säädöksistä ja markkinakäytännöistä.

, Päivitetty 14.2.2020 klo 09:07