Työryhmä arvioimaan valtion velanhallintaa

Asiantuntijatyöryhmä arvioi, miten valtion velanhallintaa voisi edelleen kehittää. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän perjantaina 12. toukokuuta.

Työryhmän tehtävänä on arvioida

  • valtion velanhallinnan tavoitteenasettelua
  • Valtiokonttorin käyttämää vertailusalkkuun perustuvaa velanhallintamallia ja erityisesti sen toimivuutta, läpinäkyvyyttä ja tuloksellisuutta
  • korkoriskien hallintaa euroalueen yksittäisen jäsenmaan näkökulmasta
  • maksuvalmiusriskien hallintaa ottaen huomioon valtion epäsuorien vastuiden voimakas kasvu
  • nykyisen velanhallintamallin institutionaalista toimivuutta, tehtäväjakoa ja resursointia
  • velanhallinnan häiriönsietokykyä ja jatkuvuuden hallintaa.

Velanhallinnalla tarkoitetaan valtion budjettitalouden lainanottoa ja kassanhallintaa sekä budjettitalouden velkaan ja kassavaroihin sisältyvien riskien hallintaa. Valtion velanhallintamalli on ollut pääpiirteissään nykyisenkaltainen vuodesta 2005.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote 12.5.2017

, Päivitetty 9.7.2019 klo 11:18