Sijoittajasuhteet

Valtionvelan sijoittajat ovat muun muassa sijoitusrahastoja, eläkeyhtiöitä ja pankkeja. Valtiokonttorin tavoitteena on maantieteellisesti ja sijoittajatyypeittäin hajautettu sijoittajapohja.

Sijoittajille suunnattu esitys valtion lainanotosta: Update on Finnish central government borrowing

 • Suomen talous

  Valtiovarainministeriö julkaisee taloudellisen katsauksen neljä kertaa vuodessa. Katsauksessa käsitellään Suomen talousnäkymiä ja julkista taloutta.

  Taloudelliset katsaukset

 • Kestävä kehitys Suomessa

  Ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät ESG-tekijät (Environmental, Social and Governance) ovat työkalu, jonka avulla voidaan arvioida yrityksen tai liikkeeseenlaskijan toiminnan vastuullisuutta. Tekijät on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen. Ympäristövastuuseen (E) liittyvät kriteerit keskittyvät esimerkiksi päästöihin, energiateollisuuteen, luonnonvarojen hallintaan ja ilmastonmuutokseen. Sosiaalisen vastuun (S) kriteerit kattavat muun muassa ihmisoikeudet, poliittisen vapauden, terveydenhoidon, koulutuksen ja turvallisuuden. Hallintotapaan (G) liittyvät kriteerit käsittelevät muun muassa korruptiota, kansainvälisiä suhteita, kauppaa, tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä.

  Kestävään kehitykseen liittyvissä kansainvälisissä keskusteluissa monet näistä tekijöistä liitetään usein Suomeen. Kestävällä kehityksellä ja sosiaalisella vastuulla on Suomessa pitkät perinteet. Ilmainen koulutus ja julkinen terveydenhuoltojärjestelmä ovat olleet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviä jo kauan.

  Yksi ESG-tekijöistä on läpinäkyvyys, johon myös Suomen hallituksen toiminta pyrkii. Sekä kansallisten viranomaisten että kansainvälisten organisaatioiden tietoa on avoimesti saatavilla. Valtiokonttorin tarkoituksena on tuoda esille näitä julkisia tiedonlähteitä ja tukea siten sijoittajien tiedonhankintaa, jota itsenäisten ESG-arvioiden ja sijoituspäätösten tekeminen edellyttää. Tähän osioon on kerätty linkkejä suomalaisiin ja kansainvälisiin tiedonlähteisiin, joista löytyy ESG-teemoihin ja kestävään kehitykseen liittyvää tietoa. Toivomme, että lähteistä on apua vastuullisessa sijoittamisessa ja sijoittajien päätöksenteossa.

  Sitoutuminen kestävään kehitykseen

  Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Hallitus työskentelee varmistaakseen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilivapaa pian sen jälkeen.

  Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma, 6.6.2019

  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta (julkaistu 2017) esittelee hallituksen suunnitelmia YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanosta Suomessa. Päätavoitteena on hiilineutraali, resurssiviisas ja osaava Suomi, jossa syrjimättömyys ja tasa-arvo on turvattu kaikille vuoteen 2030 mennessä.

  Valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikön ylläpitämä sivusto www.kestavakehitys.fi tarjoaa tietoa kestävästä kehityksestä, kestävän kehityksen toimikunnan työstä, Agenda2030:sta ja yhteiskuntasitoumuksesta.

  Kestävän kehityksen tavoitteet

  Suomessa kestävän kehityksen YK-indikaattoritietojen kansallisesta keräämisestä, päivittämisestä ja julkaisusta huolehtii Tilastokeskus. Se myös raportoi Suomea koskevat seurantaindikaattoritiedot.

  Tilastokeskus: Kestävän kehityksen YK-indikaattorit

  Katso myös tietoja yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä osoitteesta Findikaattori.fi.

  Suomi on SDG-indeksin (Sustainable Development Goals) sijalla kolme. Indeksi on yhteenveto maiden suoriutumisesta kestävän kehityksen 17 tavoitteen osalta.

  Kohti vastuullisempaa budjettia

  Suomi on yksi ensimmäisistä valtioista, jotka pyrkivät tunnistamaan kestävän kehityksen yhteydet hallituksen budjetointiin. Vuoden 2019 budjettiehdotuksen keskeisten menoerien yhteyteen on selvitetty määrärahojen yhteys kestävään kehitykseen. Tunnistetuilla määrärahoilla edistetään muun muassa luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön hyvinvointia, päästöjen vähentämistä ja biotalousratkaisuja, sekä kehitetään Suomesta vähähiilisempää yhteiskuntaa.

  Kestävä kehitys valtion talousarviossa

  Budjettikatsaus 2019, Kestävä kehitys

  ESG-tekijät luottoluokituksissa

  Fitch Ratings on alkanut julkaista valtioiden luottoluokitusten ESG-tekijöiden pisteytyksiä. Pisteet kertovat, miten ESG-tekijät vaikuttavat yksittäisiin luottoluokituspäätöksiin. Fitchin englanninkielinen arvio Suomesta on luettavissa Luottoluokitukset-sivulla.

  Suomi kansainvälisissä vertailuissa

  Tilastokeskuksen kotisivuilla on lista tutkimuksista, jotka ovat arvioineet Suomen erilaisissa vertailuissa maailman parhaiden valtioiden joukkoon.

   

  Valtiokonttori on osa WWF:n Green Office -verkostoa.

  Green Office -logo.

, Päivitetty 11.10.2019 klo 09:23