Suomen nykyinen velanhallintamalli toimii pääosin hyvin. Kehittämiskohteita löytyy erityisesti korko- ja rahoitusriskien hallinnasta.

Valtionvarainministeriön Valtion velanhallintamallin arviointi ja kehittämistarpeet -työryhmä sai työnsä päätökseen ja julkaisi loppuraportin joulukuussa 2021. Muistio sisältää suuntaviivoja ja kehitysehdotuksia valtion velanhallintaan.

Valtion velanhallinnan toimintaympäristö on muuttunut monella tavalla 2000-luvun alusta, jolloin nykyinen toimintamalli kehitettiin. Valtio on velkaantunut huomattavasti, ja samoin valtion ehdolliset vastuut ovat kasvaneet. Myös rahapolitiikka on muuttunut. Kuluneen vuosikymmenen ajan rahapolitiikka on ollut elvyttävää, ja keskuspankkien toimien vuoksi markkinakorot ovat olleet historiallisen matalat.

Ministeriön johtama työryhmä tarkasteli nykyisen velanhallintamallin toimivuutta uudessa ympäristössä. Työryhmän arvion mukaan nykyinen malli on toiminut kaiken kaikkiaan hyvin, ja se on pääsääntöisesti toimiva edelleen. Kustannusten ja riskin pitkän aikavälin tarkasteluhorisontti on edelleen tarkoituksenmukainen. Työryhmä piti valtion lainanoton strategiaa ja riskienhallintapolitiikkaa yleisesti ottaen asianmukaisena.

Kehittämisen kohteita: korko- ja rahoitusriskin hallinta

Keskeisiä kehittämiskohteita työryhmä tunnisti erityisesti korko- ja rahoitusriskin hallinnassa.

Työryhmän suositus on, että strategista korkoriskiasemaa koskevaa tarkastelua tulisi laajentaa ottamaan huomioon talouden pitkän aikavälin kasvunäkymät ja valtion velkakestävyys. Pitkän aikavälin lainanottokyvyn turvaamiseksi valtion velalle tulisi ryhmän arvion mukaan määritellä tavoitteellinen kuoletusrakenne ja laatia tämän toteuttamiseksi tarvittavat ohjausmenettelyt. Kuoletusrakenteen toteuttamiseksi voitaisiin määritellä tavoitteellinen velan keskimaturiteetti ja sallitut poikkeamat tästä lainojen likviditeettinäkökohdat huomioon ottaen.

Toimialajohtaja Teppo Koivisto edusti Valtiokonttoria työryhmässä. Useita muita Valtiokonttorin Rahoitus-toimialan edustajia osallistui lisäksi työryhmän työhön asiantuntijarooleissa.

Lähde: Valtion velanhallintamallin arviointi ja kehittämistarpeet -työryhmän muistio (Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:69)